23/06/2021

ເປັນເລື່ອງ

ເປັນຂ່າວ

ແຊຮບອກຕໍ່! ລັດອອກນະໂຍບາຍ ເລື່ອນຊໍາລະໜີ້ທັງຕົ້ນແລະດອກເບ້ຍ

ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 ທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຈະເລື່ອນເວລາຊຳລະໜີ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າເງິນກູ້ (ປະເພດເງິນກູ້ເພື່ອການຊົມໃຊ້), ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະໂຮງຊວດຈໍາ ເລື່ອນກໍານົດເວລາໃນການຈ່າຍຄ່າງວດໃນການເຊົ່າຊື້ ຫຼື ກໍານົດເວລາການໄຖ່ຖອນຊັບຊວດຈໍາ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນກໍລະກົດ 2021

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ:
– ລູກຄ້າທີ່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍເລື້ອນເວລາຊໍາລະໜີ້ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ພາໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຫຼື ໄດ້ຮັບພຽງສ່ວນໃດໜຶ່ງພາໃຫ້ບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ
– ລູກຄ້າທີ່ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນໃຫ້ພິຈາລະນາຕາມຖານະການເງິນ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງ

ຫ້າມທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຍຶດຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ, ປັບໃໝ ແລະ ເກັບຄ່າທໍາ
ນຽມຕ່າງໆໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້